Privacyverklaring SKKU

Wie zijn wij?

De school Kenpo Karate Utrecht wordt gedreven door en is een handelsnaam van de Stichting Kenpo Karate Utrecht (SKKU). De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66674123.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom doen wij dat?

We verwerken bepaalde persoonsgegevens om de overeenkomst tussen jou en de SKKU goed uit te kunnen voeren en ten behoeve van onze leden- en debiteurenadministratie. Deze gegevens zijn:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • adresgegevens
  • geboortedatum
  • telefoonnummer
  • betaalgegevens, en
  • de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.

Als je jonger bent dan 16 jaar, dan gaat het om het e-mailadres en de betaalgegevens van (een van) je wettelijke vertegenwoordiger(s), tenzij die jouw e-mailadres en/of betaalgegevens heeft opgegeven.

Als je bij ons traint, moet je lesgeld en een jaarlijkse bijdrage aan de overkoepelende stijlbond KAN betalen. De hoogte van het lesgeld en de bijdrage zijn afhankelijk van je leeftijd. Leeftijd speelt ook een rol bij de vraag of je bij de jeugd of de volwassenen traint. Daarom hebben we je geboortedatum nodig.

Als je het budget van U-Pas gebruikt voor de betaling van (een deel van) het lesgeld, gebruiken we je naam en het nummer op de U-Pas om het lesgeld te bij het bureau U-Pas declareren.

Je telefoonnummer en e-mailadres gebruiken we om je te informeren over het laatste nieuws en activiteiten van de school, zoals examens, wedstrijden en seminars en wijzigingen in het lesrooster en de trainingslocatie. Dit doen wij via respectievelijk Whatsapp en MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die het voor ons mogelijk maken te zien of en wanneer e-mails worden geopend en gelezen.

Verder houden wij een presentie- en voortgangslijst bij en leggen we vast op welke datum je een bepaalde graad hebt gehaald. In de praktijk gebeurt dat door onze instructeurs. Wat een presentielijst is, spreekt voor zich: daarin staat op welke data je bent komen trainen. Deze informatie hebben we nodig als je per losse les betaalt of het lesgeld betaalt met een strippenkaart. De trainingsfrequentie speelt ook een rol bij de vraag of iemand in aanmerking komt voor een (band)examen.
In de voortgangslijst houden we bij welke onderdelen van een bepaalde graad je hebt behandeld en hoe goed je deze beheerst. Dat doen we om te zien hoe ver iemand is met de lesstof, gerichte begeleiding te kunnen geven en om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een bandexamen.

Daarnaast verwerken we bepaalde gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, maar die nodig zijn voor onze gerechtvaardigde belangen. Denk aan het op de kaart zetten van onze school door verslaggeving van door ons georganiseerde activiteiten (zoals lessen, examens, seminars en workshops). Dit doen wij bijvoorbeeld door het vermelden van de (voor)namen van personen die geslaagd zijn voor een examen en het publiceren van beeldmateriaal van deze activiteiten in onze nieuwsbrief, op onze website, Facebookpagina en andere sociale media.
Beeldmateriaal van personen die jonger zijn dan 16 jaar publiceren wij trouwens alleen na toestemming van (een van) hun wettelijke vertegenwoordiger(s).

Als je je aanmeldt voor een proefles, dan nemen we je naam en – als die bekend is – leeftijd op in een lijst. Dat doen we om overzicht te houden wie wanneer voor een proefles komt. Dat is van belang voor de inroostering van onze instructeurs. Wij willen namelijk dat er voldoende gekwalificeerde instructeurs zijn om je goed op te kunnen vangen.

Wij hebben een ledenportaal. Dat portaal is afgeschermd om te voorkomen dat onbevoegden toegang verkrijgen. Als je toegang vraagt tot ons ledenportaal, maakt onze website/sociale media-beheerder een inlognaam voor je aan en geeft hij je een tijdelijk wachtwoord. Dat wachtwoord moet je zelf aanpassen. Alleen jij kent dat aangepaste wachtwoord.

In dit ledenportaal plaatsen we beeldmateriaal voor informatieve en historische doeleinden, bijvoorbeeld om je de mogelijkheid te geven je prestaties later nog eens te bekijken. Ook hier geldt dat we voor publicatie van beeldmateriaal van personen die jonger zijn dan 16 jaar altijd eerst toestemming van (een van) hun wettelijke vertegenwoordiger(s) vragen.

Foto- en filmmateriaal kunnen we ook gebruiken voor het maken van reclame voor onze school op bijvoorbeeld flyers, Facebook en andere sociale media. Voor het gebruik van beeldmateriaal voor dit doel vragen we altijd eerst toestemming, ongeacht je leeftijd.

Verder vragen wij bij beëindiging van de overeenkomst toestemming jouw contactgegevens en geboortedatum twee jaar te mogen bewaren. Dat doen wij om met je in contact te kunnen treden over bijvoorbeeld seminars en reünies.

Toestemming kan altijd ingetrokken worden. Als toestemming voor het gebruik van foto- en filmmateriaal wordt ingetrokken, word je op het beeldmateriaal onherkenbaar gemaakt. Als dit onmogelijk of redelijkerwijs onwenselijk is, zullen de foto’s of videobeelden waarop je voorkomt worden verwijderd (zie ook bij “Jouw rechten”).

Hoe verzamelen wij je gegevens?

Wanneer je je aanmeldt bij de SKKU vragen wij je jouw voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum en telefoonnummer aan ons te verstrekken. Je betaalgegevens verkrijgen we bij betaling van het lesgeld.

Bij aanmelding voor een proefles vragen wij je om je naam en leeftijd, voor zover je deze gegevens niet al zelf hebt verstrekt.

Als je voor de betaling van het lesgeld je U-Pas inzet, dan vragen wij je om een kopie van die pas.

Zoals gezegd verstrekt de website/sociale media-beheerder je een inlognaam en een tijdelijk wachtwoord, wanneer je je aanmeldt voor toegang tot het afgeschermde ledenportaal. De beheerder kan zien of je ingelogd bent (geweest).

Aanwezigheid en voortgang ten behoeve van de presentie- en voortgangslijst nemen de instructeurs zelf waar.

Foto’s en films maken we tijdens de door ons georganiseerde activiteiten. Dat doen we op een duidelijk waarneembare manier.

Verstrekking van gegevens aan derden

Privacy is voor ons heel belangrijk. Daarom geven wij jouw persoonsgegevens niet aan anderen, behalve in de volgende gevallen.

Voor het bepalen van de hoogte en de verschuldigdheid van de bondsbijdrage is het nodig dat wij jouw naam, geboortedatum en de datum waarop de overeenkomst met de SKKU tot stand is gekomen, aan KAN verstrekken.

Foto- en filmmateriaal gebruiken we (bij personen onder de 16 jaar altijd na toestemming) in onze nieuwsbrief, op onze website, Facebookpagina en andere sociale media. Derden kunnen zich abonneren op deze nieuwsbrief. Dat zijn in het algemeen mensen die bij andere Kenposcholen trainen. Met uitzondering van het ledenportaal is onze website openbaar toegankelijk.
Zoals gezegd wordt beeldmateriaal alleen na toestemming gebruikt voor reclameactiviteiten ten behoeve van de school.

Tot slot kunnen we uiteraard op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn je persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

Beveiliging en bewaring

Wij bewaren onze ledenadministratie en de presentie- en voortgangslijst in de cloud, zoals op een shared drive van Google en op de servers van onze hostingprovider TransIP. Wij nemen de benodigde technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Dat houdt onder meer in dat alleen die personen toegang tot persoonsgegevens hebben als zij die echt nodig hebben. Instructeurs hebben bijvoorbeeld toegang tot de presentie- en voortgangslijst, maar uitsluitend het bestuur van de SKKU heeft toegang tot de debiteurenadministratie.
Alleen het bestuur van de SKKU en de website/sociale media-beheerder hebben toegang tot het beeldmateriaal. Deze beheerder is een bestuurslid van de SKKU of een door het bestuur aangewezen persoon die verbonden is aan de school.

Beeldmateriaal in het afgeschermde ledenportaal is alleen te bekijken door personen die daarvoor toestemming hebben gekregen van de website/sociale media-beheerder. Deze personen kunnen al het materiaal in het portaal zien. Wij verlenen alleen personen die bij ons trainen en hun ouders toegang tot het portaal.
De foto’s in het ledenportaal worden bewaard op onze Google drive en op de servers van onze hostingprovider. De films worden bewaard op onze Google drive en de servers van Vimeo of een soortgelijke dienst en zijn bij die diensten door het gebruik van een wachtwoord niet openbaar toegankelijk. In het ledenportaal wordt naar de films gelinkt.

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring beschreven zijn of voor zover het nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.
Contactgegevens bewaren wij na toestemming maximaal twee jaar na het einde van de overeenkomst met de SKKU. Na die termijn worden deze gegevens gewist. Zonder toestemming worden deze gegevens uiteraard bij het einde van de overeenkomst gewist.

Jouw rechten

Als aangeslotene bij de SKKU heb je bepaalde privacyrechten tot je beschikking. Zo kan je ons vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van je persoonsgegevens.

Recht op inzage betekent dat je ons mag vragen of wij je persoonsgegevens verwerken en, als dit het geval is, dat je inzage in deze gegevens krijgt in de vorm van een kopie. Wanneer wij inzage in deze gegevens bieden, geven wij je ook extra informatie, zoals het doel van de gegevensverwerking, de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt en eventuele andere informatie die je nodig hebt om dit recht goed uit te kunnen oefenen.

Het recht op correctie betekent dat wij op verzoek onjuiste persoonsgegevens corrigeren (bijvoorbeeld een achterhaald e-mailadres) en onvolledige persoonsgegevens aanvullen, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs hiertegen bezwaar te maken.

Het tijdelijk stil zetten betekent dat wij de verwerking van je gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiertoe aanleiding geven, zijn onder meer situaties waarin de nauwkeurigheid van je persoonsgegevens wordt betwist, maar er enige tijd nodig is om deze (on)nauwkeurigheid te beoordelen. Dit recht weerhoudt ons er niet van jouw persoonsgegevens te blijven opslaan. Wij laten je weten wanneer de beperking wordt opgeheven.

Bezwaar maken betekent dat je ons mag vragen te stoppen met de verwerking van je persoonsgegevens. Bezwaar maken kan alleen als wij die gegevens gebruiken voor onze gerechtvaardigde belangen.

Zoals gezegd kun je een gegeven toestemming altijd intrekken.

Onder omstandigheden kun je ons ook vragen je gegevens te wissen. Dat kan bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt of als je je toestemming intrekt en er geen andere grond voor het verwerken van je gegevens bestaat.

Wil je van deze rechten gebruikmaken, stuur dan een mail naar het bestuur van de SKKU, een brief aan ons correspondentieadres of schiet een van de bestuursleden even aan.

Nog vragen?

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kun je die altijd aan een van de bestuursleden van de SKKU stellen. Dat kan persoonlijk, maar je kunt natuurlijk ook een mail sturen.

Als je geïnteresseerd bent, kun je hier de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vinden en hier de tekst van de Uitvoeringswet AVG.

Je kunt deze verklaring hier downloaden.